Algemene voorwaarden

Artikel 1. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat in te leveren.

Artikel 2. Huurder verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden.

Artikel 3. Huurder dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel-en/of reinigingskosten ten gevolge van oneigenlijk gebruik worden direct in rekening gebracht. De Fat Max valt onder de bijzondere bromfiets en hiervoor gelden de regels voor een fietser.

Artikel 4. Het gehuurde is WA verzekerd. Eigen risico per gebeurtenis is € 500,- De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem. Alle schade (inclusief diefstal), aan het gehuurde of andere spullen van de verhuurder, hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden komt voor rekening van huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 5. Het is ten strengste verboden om, de Kickbike Fat Max zwaarder te belasten dan 150 kg, op het trottoir te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, of andere omstandigheden te creëren waarbij men zichzelf en of andere verkeersdeelnemers in gevaar brengt.

Artikel 6. Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of  vanwege de huurder met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 7. Bij diefstal-vermissing van het gehuurde is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 8. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders vastgelegd.

Artikel 9. Bij een vroegtijdige inlevering van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,- euro per verstreken uur. Indien het gehuurde niet op tijd binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat het gehuurde te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 60,- per dag. Inlevering van het gehuurde kan op een vooraf afgesproken tijd.

Artikel 10. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 11. Huurder verstrekt een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurders afwezigheid alle inname-en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen en deze in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 12. Men mag niet met het gehuurde de grens over, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de  huurperiode is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.